× Uzmanību!
Sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijā un citos Eiropas reģionos konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” tiek atlikta līdz 2020. gada 14. maijam.
Visas iepriekšējās reģistrācijas ir derīgas jaunajā datumā.
Mēs ceram uz jūsu sapratni.

Внимание!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Латвии и других регионах Европы, конференция «Недвижимость и строительство в Балтии» переносится на 14 мая 2020.
Все ранее проведенные регистрации действительны на новую дату.
Надеемся на Ваше понимание.

Attention!
Due to the current epidemiological situation in Latvia and other European regions, the conference “Real Estate and Construction in the Baltic States” is postponed until May 14, 2020.
All previous registrations are valid on the new date.
Hope for your understanding.
Programma :: Seminārs:Uzņēmumu gada pārskats 2019 :: RMS Forum

Seminārs:Uzņēmumu gada pārskats 2019

Seminārs: «Uzņēmumu gada pārskats 2019: tipisko kļūdu analīze»

Semināra lektore: Ļubova Ovsjaņņikova - SIA "Baltscandia A" zvērināta revidente   (sertifikāts Nr.88), Mg.ek., ACCA FiplFR, LZRA licence Nr.60

Seminārs  "Uzņēmuma Gada Pārskats 2019: tipisko kļūdu analīze "

Seminārs notiks 2020. gada 30.janvārī, Kalpaka bulvāris 10, 3.stāvs, no plkst.10.00-14.00

Semināra darba valoda: krievu

Programma
Uzņēmuma kategorija gada pārskata vajadzībām- noteicošais faktors, lai noteiktu gada pārskata struktūru un saturu, revīzijai vai ierobežotai zvērināta revidenta pārbaudei un gada pārskata nodošanas datumam.

 1. Vadības ziņojums un finanšu pārskats kā gada pārskata galvenās sastāvdaļas::
  • Kādos gadījumos gada pārskats nesatur vadības ziņojumu;
  • Кādas komponentes ir iekļautas gada pārskatā, to struktūra, atļautās metodes;;
  • Bilance un tās īpatnības, ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerve ;
    
 2. Vai gada pārskatā atspoguļotie ieņēmumi sakrīt ar to, kas norādīts PVN deklarācijās pārskata gadā? Izdevumi - norakstīšana, saņemot ienākumu vai norakstām taksācijas periodā?
 3. Naudas plūsma un atskaite par kapitāla izmaiņām  - īss pārskats vidējiem vai lieliem uzņēmumiem un konsolidētajiem pārskatiem;
 4. Finanšu atskaites pielikumi – obligāts saturs, strukturēts pielikums.
 5. Raksturīgāko kļūdu analīze – ko vajag atcerēties pirms gada atskaites: 
  • gada inventarizācijas prasības;
  • aktīvu novērtēšana ir vismazāko izmaksu principu;
  • saistību novērtēšana - debitoru parādi, uzkrātie izdevumi, uzkrājumi - princips „augstākā” vērtība;
  • gada atskaites noformēšana – tipiskas nepilnības;
  • gada atskaites parakstīšana, apstiprināšana – secība, intervāli un visas pārējās prasības.
 1. Uz ko Jums jāpievērš īpaša uzmanība, lai pareizi sagatavotu deklarāciju par uzņēmumu ienākuma nodokli:
  • Nepieciešamība iesniegt pirmo deklarāciju, iepriekšējo gadu uzkrāto nodokļu zaudējumu izmantošanu;
  • Reprezentācijas izdevumi
  • Labdarības izdevumi;
  • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību
  • Pārsnieguma norakstīšana:
   • Pārdodamo materiālu un preču «усушка, утруска»
   • pārmērīgs degvielas patēriņš vieglajiem automobiļiem utt .;
  • Aizdevumi, kas pielīdzināti dividenžu maksājumiem.
 2. Ko darīt uzņēmumiem, kuru taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu
 3. Jautājumi un atbildes
   

Atbalstītāji

Baltscandia

FastSoft

tax.lv

m2

Grāmatvedība un Ekonomika

Uznemeja Biletens

kurpes.lv

BalticCourse

Media atbalsts

Parakstīties
×