Konferencē „TransBaltica 2018” uzstāsies eksperts no Itālijas: Paolo Guglielminetti PricewaterhouseCoopers (Italy) partneris

16.05.2018
RMSForum

Konferencē  „TransBaltica 2018” uzstāsies  eksperts no Itālijas:
Paolo Guglielminetti - PricewaterhouseCoopers (Italy) partneris

Eiropas Transporta tīkla programmas (TEN-T) koridoru attīstība ES un ar tiem saistītās problēmas: digitalizācija, alternatīvo degvielu pieejamība, militārā mobilitāte utt.
Развитие
 коридоров  Транс -Европейской Транспортной  Сети ( TENT-T) и возникающие проблемы, связанные с ними: цифровизация, доступность альтернативных видов топлива, военная мобильность и т. д.
EU Development of
 Trans-European Transport Networks (TEN-T) corridors and arising challenges related to them: digitalisation, alternative fuels availability, military mobility etc.

 

 

< Atpakaļ