Noteikumi

Privātuma politika

SIA "Rīgas Menedžeru skola" apņemas aizsargāt Jūsu personas datus.

Noteikumi nosaka nosacījumus un informācija par resursa www.rmsforum.lv
lietotājiem vākšanas, uzglabāšanas, aizsardzības, apstrādes un izplatīšanas mērķus.

 

Personas informācijas saņemšana un izmantošana

Vietnes lietotāji, izmantojot vietni dot savu piekrišanu  vietnes izmantošanai to IP adreses, cookie un ģeolokacijas dati mārketinga un statistikas vajadzībām no Vietnes izmantošanas sākuma brīža un iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, domstarpību gadījumā ar šiem nosacījumu Lietotājiem ir jāatstāj Vietne.

Vietnes  lietotāji  nodot  SIA "Rīgas Menedžeru skolai", kā personas datu operatoram savus personas datus, tai skaitā vārdu, uzvārdu, savus kontakdatus, pilnīgai un beznosacījumu piekrišana personas datu apstrādei, vākšanai, sistematizēšanai, uzkrāšanai, precizēšanai (atjaunināšanai, grozīšanai), izmantošanai, bloķēšanai, personīgo datu iznīcināšanai, iepriekš minēto datu beztermiņa uzglabāšana elektroniskā veidā vai papīra nesējiem, lai nosūtītu uzaicinājumus uz oficiāliem pasākumiem, iekļaut konferenču vai semināru dalībnieku sarakstos un identifikācijas kartēs (beidžos), informatīvo biļetenu izsūtīšana, informēšana par SIA "Rīgas Menedžeru skolas" jauniem produktiem un cita informācija, tai skaitā reklāma pa pastu vai e-pastu, kā arī piekritat video un foto filmēšanai semināru vai konferenču laikā ar iespējamo materiālu izvietošanu mājas lapā www.rmsforum.lv.

Personas datu apstrādes rakstiskas piekrišanas izdošanas datums, kas izteikts, sūtot reģistrācijas  lapu vai atsauksmju veidlapu, izmantojot elektronisko saziņu šajā vietnē, ir iepazīšanās datums ar šiem Noteikumiem.

Šajā punktā norādītā piekrišana ir derīga neierobežotu laiku, un lietotājs to var atsaukt, rakstiski paziņojot to  SIA Rīgas Menedžeru Skola”  „ ierakstītā vēstulē  adrese: Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, LV-1010, Latvijā. vai pa e-pastu info@rmsforum.lv

 

Saņemtās informācijas atklāšana trešām personām

SIA "Rīgas Menedžeru skola" ir tiesības pārsūtīt personas datus par lietotāju trešajām personām, gadījumā ja

- pats lietotājs izteica vēlmi izpaust šo informāciju;
 -bez tā lietotājs nevar izmantot noteiktu produktu vai pakalpojumu;
- to pieprasa Latvijas, starptautiskie tiesību akti vai valsts varas iestādes ievērojot likumdošanas procedūras ;
- lietotājs pārkāpj lietotāja līgumu ar vietni www.rmsforum.lv

 

Piekļuve personas privātai informācijai

Saskaņā ar LR likumu "Par personu datu aizsardzību" visa savāktā, glabātā un apstrādātā informācija par lietotājiem tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos nav paredzēts citādi.

SIA "Rīgas Menedžeru skola" apņemas uzturēt lietotāja personas datu konfidencialitāti un apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu lietotāju personisko informāciju no iznīcināšanas, sagrozīšanas vai izpaušanas.

TIESIBAS ATTEIKTIES

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, pakalpojuma pircējs (konferences via semināra dalībnieks) var izmantot tiesības atteikties no  pakalpojuma vienpusēji, 14 darba dienu laikā pirms pasākuma (konference, seminārs).

Ja konferences dalībnieks informē par atteikumu piedalīties pasākumā (konference vai seminārs)  14 darba dienas pirms pasākuma dalībniekam tiek atgriezts (uz bankas kontu, no kura veikts maksājums) daļēja dalības maksa, atskaitot kompensāciju 30% apmērā no maksājuma summas.

 

DALĪBNIEKA MAIŅA

Ja reģistrētais dalībnieks nevar piedalīties pasākumā (konference, seminārs) viņa vietā pasākumu var apmeklēt cita perona. Reģistrētais dalībnieks ne vēlāk kā trīs dienas pirms pasākuma rakstiski par to informē organizatorus.


Lai izmantotu atteikuma vai aizstāšanas tiesības, pakalpojuma pircējam jāinformē mūs (pa pastu vai e-pastu). Informāciju jāsūta uz SIA „Rīgas Menedžeru Skola” ar ierakstītu vēstuli adrese: Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010 vai e-pastu : info@rmsforum.lv

 

SIA "Rīgas Menedžeru skola" (Riga Managers School Ltd.)   

Elizabetes street 45/47,Riga, LV-1010, Latvia

Reg. Nr. LV40003143002